6 věcí, které byste měli zvážit před založením svěřenského fondu

Svěřenské fondy neboli trusty jsou v české legislativě stále ještě poměrně novinkou. Aplikovat je lze na různé životní situace, a proto se do velké míry dokážou přizpůsobit svým zakladatelům. Podívejte se, co vše před založením svěřenského fondu zvážit, aby vám i vašim blízkým přinesl co největší užitek.

Svěřenské fondy neboli trusty jsou v české legislativě stále ještě poměrně novinkou. Aplikovat je lze na různé životní situace, a proto se do velké míry dokážou přizpůsobit svým zakladatelům. Podívejte se, co vše před založením svěřenského fondu zvážit, aby vám i vašim blízkým přinesl co největší užitek.

Institut svěřenských fondů, jak už pravděpodobně víte, zavedl do českého právního řádu nový občanský zákoník, konkrétně se mu věnují paragrafy 1448 až 1474. Zakladatel trustu do něho vkládá svůj majetek, který už nebude v jeho vlastnictví. Mohou to být nemovitosti, akcie nebo třeba sbírka obrazů.

Vlastníkem vyčleněného majetku ale není ani svěřenský správce nebo osoba obmyšleného (beneficienta), v jehož prospěch je svěřenský fond zakládán. Fakticky se tak jedná o majetek, který nikomu nepatří, ale je spravován, aby ho z něho mohl mít obmyšlený, až přijde správný čas, užitek.

A jaký je rozdíl mezi svěřenským fondem a nadací? Zejména v tom, že trust nemá právní osobnost (dříve právní subjektivitu). Klíčovým dokumentem, který se pojí se svěřenským fondem, je jeho statut, v němž zakladatel může detailně specifikovat, jak má být s majetkem nakládáno. Ale teď už se podívejme, co vše je třeba před samotným založením trustu promyslet.

Proč svěřenský fond zakládáte?

Svěřenský fond může řešit různé životní situace, i takové, na něž legislativa nepamatovala. Se založením trustů je typicky spojováno předání firem, což nastává především v případech, kdy zakladateli chybí vhodný nástupce. Svěřenské fondy lze ale využít i jako nástroj, který bude řešit výživné nebo bude alternativou předmanželské smlouvy. Pochopitelně, konkrétní důvody pro založení svěřenského fondu se budou lišit a bez nadsázky lze říci, že kolik zakladatelů, tolik trustů.

Zakladatel může být motivován snahou zajistit sebe a své blízké, zabezpečit se na penzi, nebo chce ochránit majetek před případnou exekucí. Důvodem může být také ochrana dědictví, mezigenerační transfer majetku nebo zamezení rozmařilého utrácení peněz, protože „lehce nabyl, lehce pozbyl.“

Krom čistě rodinných nebo fyzických osob mohou mít i právnické osoby důvody pro založení trustu. Příkladem je třeba rozdělení majetku mezi společníky, alternativa k zaměstnaneckým benefitům nebo zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností.

Tip pro vás: Sepište si vlastní důvody, které vás k přemýšlení nad založením svěřenského fondu vedou. Jaká je vaše životní situace?

Jaký bude účel svěřenského fondu?

Svěřenské fondy mají celou řadu účelů. Mohou být zakládané kvůli soukromým účelům, například k prospěchu konkrétní osoby. Výjimkou ale nejsou ani veřejně prospěšné fondy. Tady je několik základních účelů, jimiž se můžete inspirovat.

Tip pro vás: Zamyslete se nad tím, jaký účel by měl svěřenský fond mít?  A kdy by měl vzniknout (ihned, po smrti zakladatele )

Jaký majetek do svěřenského fondu vložíte?

Bez vyčleněného majetku nemůže svěřenský fond vzniknout. Nezáleží přitom na tom, zda budete do svěřenského fondu vkládat nemovitosti, firemní akcie, cenné papíry, sbírku umění nebo jiný majetek.

K založení svěřenského fondu přitom není zapotřebí, aby byly objekty ve vlastnictví zakladatele nebo aby majetek již existoval. Svěřenský fond může být založen i bez něj a v budoucnu dojde k navýšení hodnoty fondu, což může udělat kdokoli, i mimo zakladatele. Toto samozřejmě musí být uvedeno ve statutu svěřenského fondu.

Tip pro vás: Zkuste si připravit seznam majetku, který chcete do svěřenského fondu vyčlenit. Udělejte si i poznámky, zda jste jeho výlučným majitelem či zda je například ve společném jmění manželů. Zvažte také, zda nejsou některé okolnosti, které by vyčlenění majetku do fondu bránily.

Kdo bude obmyšlený nebo správce?

Majetek, který zakladatel vyčlení a vloží do svěřenského fondu, spravuje s vůlí zakladatele svěřenský správce zpravidla za odměnu. Jako vlastník majetku jinak nikde v rejstřících nevystupuje ani zakladatel, ani obmyšlený. Toto jsou tři klíčové osoby, které ve svěřenském fondu vždy figurují.

Zatím je obtížné dohledat osobu, která má nad majetkem vliv a které je majetek jako obmyšlenému v budoucnu určen. Nicméně od příštího roku bude existovat evidence svěřenských fondů. Veškeré informace v evidenci sice nebudou veřejné, ale některé dohledat půjde.

Dnes už fungují profesionální správci svěřenských fondů, jejichž služeb můžete využít – provedou vás založením trustu od prvotní myšlenky přes formulaci statutu svěřenského fondu až po jeho správu.

Tip pro vás: Zvažte, kdo bude zakladatelem, obmyšleným a správcem svěřenského fondu. V jakém vztahu k sobě osoby jsou? A uvažujete nad využitím dohledu nad svěřenským fondem?

Co vše bude ve statutu svěřenského fondu?

Aby svěřenský fond dostál svému účelu a cíli, je nutné především detailní a naprosto perfektní zpracování statutu svěřenského fondu. Mimo jiné zde budou odpovědi na výše uvedené otázky, tedy jaký je důvod a účel zakládání trustu nebo kdo je obmyšlený a tak dále.

Statut fondu je klíčový dokument, takže při jeho formulaci a sepisování je nutná obezřetnost. Právě statut obsahuje všechna pravidla pro správu svěřenského fondu a nakládání s majetkem. Základní náležitosti statutu definuje zákon, ale neváhejte věnovat pozornost veškerým detailům a vezměte v potaz svoji konkrétní životní situaci. Na možná rizika by vás měl při sepisování statutu upozornit svěřenský správce nebo poradce, s nímž budete založení fondu konzultovat. 

První krok k svěřenskému fondu

Jste rozhodnuti a chcete trust založit? Vaše první kroky by měly vést ke svěřenskému správci nebo poradci, abyste svůj záměr zkonzultovali a ujasnili si svá přání a očekávání.

Seznam certifikovaných odborníků na svěřenské fondy najdete ZDE.

Autor: Svěřenská správa, s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter