Ako založiť český zverenecký (zverenský) fond pre občanov Slovenska

Zverenecké (zverenské) fondy pomáhajú pri riešení konkrétnych životných situácií. Ochraňujú majetok i záujmy, zaisťujú diskrétnosť vlastníctva, obmedzujú rizika alebo pomáhajú dosiahnuť stanovených cieľov. I napriek tomu, že zverenecké fondy sú v Českej republike i Európe vyhľadávaným spôsobom správy majetku, nemá Slovenská republika tento inštitút ešte zavedený.

       

Ste občanom Slovenskej republiky a zvažujete založenie zvereneckého  fondu podľa práva ČR? Nič tomu nebráni! Aký by mal byť Váš prvý krok a čo všetko Vás čaká?

 

Obsah:

  1. Definícia - čo je zverenecký (zverenský) fond?
  2. Ako je to zo zvereneckými fondami na Slovensku?
  3. Môže si občan Slovenska založiť zverenecký fond v ČR?
  4. Aký by mal byť prvý krok?
  5. Koľko stojí založenie zvereneckého fondu?
  6. Aké sú náklady na prevádzku zvereneckého fondu?
  7. Koľko stoja služby profesionálneho správcu?

 

Definícia - Čo je zverenecký (zverenský) fond?

Zverenecký fond je špeciálny druh správy cudzieho majetku. Jeho história má počiatky vo Veľkej Británii už v 12. storočí, a v celej rade Európskych krajín sa jedná o tradičný spôsob ochrany a správy majetku. Je to samostatná právna entita, ktorá spravuje majetok za vopred stanoveným účelom alebo v prospech inej osoby, organizácie či skupiny. Majetok, ktorý je do zvereneckého fondu vyčlenený zakladateľom, má autonómnu povahu, čo znamená, že nemá vlastníka. Existujú rôzne tipy zvereneckých fondov, ktoré sa odlišujú účelom ich vzniku alebo použitia.

To, čo majú zverenecké fondy spoločné je, že sa v nich vždy vyskytujú tri dôležité strany.

 

Ako je to so zvereneckými fondami na Slovensku?

Slovensko a Česká republika mali s ohľadom na spoločnú históriu totožné znenie občianskeho zákonníku zo 4. decembra 1963, na ktorom sa uznieslo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky. Po rozdelení ČSSR využívali oba štáty mnoho rokov jeho totožné znenie, ale v roku 2014 pristúpila ČR k rekodifikácii celého občianskeho zákonníku s významnou inováciou v oblasti správy cudzieho majetku, kde bol zakotvený i zverenecký fond.

Slovensko sa nevydalo rovnakou revolučnou cestou ako ČR, ale skôr evolučnou. Namiesto radikálnej inovácie nového občianskeho zákonníku pristúpilo iba k úprave paragrafovaného znenia a doplneniu v novom občianskom súdnom poriadku. Z tohoto dôvodu Slovenské právo inštitút zvereneckého fondu nepozná, nedokáže ho identifikovať a ani s ním pracovať.

 

Môže si občan Slovenska založiť zverenecký fond v ČR?

Áno, môže! Občanom krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie, nič nebráni v tom, aby využívali akékoľvek služby v rámci európskeho hospodárskeho priestoru alebo právnych ustanovení jednotlivých štátov EU. Je však nutné brať na zreteľ, že v prípade zvereneckých fondov, zriadených podľa iného práva, tzn. práva ČR, sa zverenecké fondy riadia legislatívou a daňovým režimom danej krajiny, a to i v prípade súdnych konaní. Občan Slovenskej republiky si teda môže založiť zverenecký fond v Českej republike, len odporúčame podrobne sa zoznámiť so všetkými detaily či potenciálnym úskalím, ktoré sú pre občanov SK špecifické.

Stiahnuť sprievodcu zvereneckými fondami.

 

Aký by mal byť prvý krok?

Využite konzultácie. To je prvé pravidlo, ktorého by ste sa mali držať, pokiaľ zvažujete založenie zvereneckého fondu. Jedná sa o celkom nový spôsob usporiadania a správy vášho majetku. Preto je na mieste odborník, ktorý dokáže kvalifikovane posúdiť váš zámer a uľahčí vám zrovnať si myšlienky. Pomôže vám v rozhodnutí, či je založenie trustu tím správnym riešením vašej životnej situácie.

Pokiaľ dospejete k záveru, že zverenecký fond chcete založiť, nastane potreba podrobnej a hĺbkovej analýzy vášho zámeru a požiadaviek. To je dôležité preto, aby bolo možné fond nastaviť podľa vášho priania.

Dohodnúť úvodnú bezplatnú konzultáciu.

 

Koľko stojí založenie zvereneckého fondu?

Ľudia, ktorí uvažujú nad založením zvereneckého fondu si skôr či neskôr položia dve kľúčové otázky. Koľko peňazí musím mať, aby som si mohol dovoliť založiť zverenecký fond? A od akej výšky majetku dáva založenie zvereneckého fondu zmysel? Existuje mnoho druhov zvereneckých fondov a každý je jedinečný tak, ako je jedinečný jeho zakladateľ. Preto má každý z nich úplne iné individuálne náklady na jeho zriadenie.

Finálnu cenu majú na svedomí tri rozhodujúce parametre:

  1. zložitosť štruktúry,
  2. náklady na súvisiace odborné posudky a služby,
  3. správne poplatky.

Cena zvereneckého fondu sa tak skladá z niekoľkých položiek, ktoré sa v bodoch 1 a 2 odvíjajú od časovej náročnosti, venovanej koordinácii celého procesu pri zriaďovaní zvereneckého fondu, náročnosti za právne služby a prípadné odborné posudky, nevyhnutné pre založenie fondu (daňový, transakční, filantropický a iný poradcovia).

 V bode 3 sa jedná o správne poplatky, ktoré vyberajú úrady v rámci správnych riadení alebo pri inom úkone štátnej správy, ktoré súvisia so vznikom zvereneckého fondu. Obvykle sa jedná o notárske poplatky, výška ktorých sa riadi vyhláškou č. 196/2001 Zb. o odmenách a náhradách notárov, teda podľa tarifných cien, ktoré sú odvodené z hodnoty majetku vyčleňovaného do zvereneckého fondu. Ďalej sú to poplatky za zápis a registráciu zvereneckého fondu či u katastrálneho úradu.

U osobných zvereneckých fondov s jednoduchou štruktúrou a princom fungovania sa môžu náklady pohybovať okolo 3.125 eur. U rodinných zvereneckých fondov so širokou štruktúrou, väčším počtom beneficientov a náročnými princípmi fungovania sa môžu náklady pohybovať okolo 7.000 eur. Iné zverenecké fondy, napríklad pre účely investovania a prerozdelenia zisku beneficientom, môžu dosahovať až niekoľkonásobne vyšších nákladov.

 

Aké sú náklady na prevádzku zvereneckého fondu?

U nákladov na zriadenie zvereneckého fondu sme si objasnili, že sú priamo závislé na jeho druhu, účelu, zložitosti štruktúry a nákladoch na súvisiace odborné posudky a služby. A u nákladov na prevádzku trustu platí to isté.

Zverenecký fond môže slúžiť pre účely úschovy majetku (escrow agent), kedy má po mnoho rokov pasívny charakter a súkromný správca (obvykle bez požiadavku na honorár) len vyčkáva do doby splnenia podmienok, na základe ktorých dôjde k prevodu majetku. Takýto fond môže mať prevádzkové náklady rádovo 200 eur ročne.

Zverenecký fond však môže nahradiť i činnosť závodu, vykonávať podnikateľskú činnosť a zamestnávať stovky zamestnancov alebo spravovať vysoký objem aktív a  denne vykonávať radu majetkových operácií. V takom prípade môžu ročné náklady dosahovať desiatok i stoviek tisíc eur. Preto je nutné podtrhnúť, že každý zverenecký fond má individuálne náklady, ktoré závisia na jeho individuálnom účelu.

Celkové ročné náklady na prevádzku jedného zvereneckého fondu, tzv. TER (Total Expense Ratio), ktorý vyjadruje celkový pomer nákladov na prevádzku (bankové poplatky, odmeny správcu a súvisiacich odborných profesií, účtovníctvo atd.) voči priemernej ročnej hodnote majetkovej podstaty fondu za predošlé účtovné obdobie, by sa mali za normálnych okolností pohybovať do 1,5 %.

 

Čo stoja služby profesionálneho správcu?

Už vieme, koľko stojí založenie zvereneckého fondu i koľko zaplatíme za jeho správu. Poslednou otázkou je, jak nákladné sú služby profesionálneho správcu trustu. I na to máme odpoveď.

V ČR je 65% založených zvereneckých fondov samosprávnych, tzn. že sú spravované vlastnými silami zakladateľa, rodiny alebo niekoho z ich okruhu. V prípade, keď sa o založený fond nechcete starať, tak profesionálny správca je jedna z možností. Len sa pripravte na to, že výdaje na odmeny správcu môžu kľudne dosahovať až 70 % celkových nákladov na operatívu fondu.

Aby sme dokázali kvalifikovane odpovedať na to, koľko vás budú služby profesionálneho správcu zvereneckého fondu stáť, je potreba konkrétny trust detailne  rozobrať. Predovšetkým sa jedná o jeho majetkovú podstatu, rizika spojené so správou fondu a tiež je potrebné vedieť, aké sú požiadavky na transfer majetku beneficientom či aké požiadavky budú kladené na správcu.

Ak je štruktúra zvereneckého fondu jednoduchá, potom sú i nároky na správcu a rizika, ktoré nesie, menšie a jeho služby budú tak lacnejšie. Pokiaľ je fond zložitejší (napríklad obsahuje rôzne druhy majetku, ktoré si vyžadujú správu expertov, riadenie investícií apod.), funkcia správcu môže byť tak časovo i psychicky náročná, takže jeho odmena bude vyššia.

Výška odmeny je vždy na dohode medzi zakladateľom a správcom, ale v praxi existuje niekoľko cenových modelov odmeňovania či spôsobov, akými si profesionálni správcovia účtujú poplatky za svoje služby.

 

Medzi tri hlavné patrí:

V praxi sa môžeme stretnúť i s kombináciou vyššie uvedených variant, ktoré môžu byť doplnené napríklad o success fee, čo jest odmena, na ktorú bude mať správca nárok len v prípade dosiahnutia určitých merateľných výsledkov a cieľov. To sa dá aplikovať len v prípade, keď má majetok zvereneckého fondu výnosový charakter či fond slúži k dosahovaniu ziskov.

 

Naše poradenské služby

House of Trust spoločnosti Svěřenská správa je predným a uznávaným poskytovateľom komplexných služieb súvisiacich so zakladaním a správou zvereneckých fondov. Pracujú u nás špecialisti na každú jednotlivú oblasť zvereneckých fondov a vďaka tomu majú naši zákazníci všetky služby trust managementu dostupné na jednom mieste. Tato skutočnosť prináša klientom pri zakladaní zvereneckého fondu najvyššiu možnú hodnotu.

Radi vám pomôžeme nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám a očakávaniam.

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií!

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter