Je svěřenský fond pro mě?

Když jsem několik měsíců po uvedení svěřenského fondu do českého právního řádu navštívil diskuzní fóra na internetu, všiml jsem si jednoho důležitého faktu. Ve většině případů se jednalo o diskuze jen odborné veřejnosti, převážně z řad právníků. Pokud se už diskuze účastnili laici, tak svěřenské fondy spojovali jen s modrou krví mocných rodin, z čehož mylně vyplývalo, že se jedná o koncept určený pouze pro bohaté.

Ponechme proto stranou jejich diskuze a pokusme se odpovědět na otázku, kterou by si po vzniku svěřenkých fondů v ČR měl položit každý Čech, a to:


Je svěřenský fond pro mě?


Mým cílem je, abyste si za pět minut dokázali odpovědět na tyto tři otázky:

1)    Co je svěřenský fond?

2)    Jaká je podstata svěřenského fondu?

3)    Proč bych měl uvažovat o založení svěřenského fondu?


Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je speciální typ entity bez vlastníka, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, skupiny či organizace. Existují různé typy svěřenských fondů, které můžeme rozdělit dle účelu jejich vzniku nebo použití. Řídí se tzv. statutem, který upravuje jejich fungování a způsob nakládání s vyčleněným majetkem, a ze své podstaty je tedy každý fond jedinečný.

Obecně řečeno, všechny svěřenské fondy mají tři důležité strany, které mají vliv na jejich existenci:

To je člověk, který založí svěřenský fond, do kterého vyčlení jím zamýšlený majetek (hotovost, cenné papíry, nemovitost, umění, vlastní podnikání nebo cokoliv jiné hodnoty), a kdo rozhoduje o podmínkách, za kterých bude majetek řízen nebo užíván určenou osobou.

Toto je osoba, ve prospěch které byl svěřenský fond zřízen. Záměrem je, aby aktiva ve fondu, „i když mu nepatří“, byla řízena takovým způsobem, který mu bude ku prospěchu, podle specifických podmínek stanovených zakladatelem svěřenského fondu.

Svěřenský správce je osoba, která přijala pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Je to právě svěřenský správce, se kterým zakladatel dlouhodobě spolupracuje a očekává podporu při založení svěřenského fondu, a co je nejdůležitější, jeho kvalifikovanou správu. Jeho hlavním úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře a pečovat o majetek, který tvoří podstatu svěřenského fondu.

Jaká je podstata svěřenského fondu?

Abychom si dokázali na tuto otázku odpovědět a otevřeli se nám široké možnosti jeho využití v praktickém životě, musíme si udělat výlet do historie a za hranice naší země. Tedy tam, kde s institutem svěřenského fondu mají zkušenosti už z dob římské kolonizace, a to je Velká Británie.  I když se u nás jedná o staronový institut, který byl v ČR využíván do roku 1924, kdy s ohledem na demokratické uspořádání státu nebylo vhodné využívat zákony vzniklé za monarchie, tak i po jeho znovuobjevení má svěřenský fond za sebou pouhý rok života. Proto, kde jinde hledat odpovědi než tam, kde svěřenské fondy s úspěchem využívají už od 12. století.

Je pravdou, že svěřenský fond v ČR je zformován pro potřeby našeho kontinentálního právního systému a od tzv. Trustu, který využívají ve Velké Británii, se některými parametry liší. Ale inspirace i jeho prameny pocházejí právě z anglosaského právního systému a jeho podstata, přínosy a využití jsou totožné i pro českého občana.

Historikové tvrdí, že základní znaky trustu můžeme nalézt už v dobách římské kolonizace Anglie. Jednalo se zejména o případy, kdy umírající ve snaze obejít daňové a vojenské povinnosti, které byly s držbou půdy spojeny, využije tzv. trustu k převodu tohoto majetku na své děti. Tento transfer majetku se ve většině případů uskutečnil prostřednictvím přítele umírajícího, kterého bychom z dnešního pohledu mohli nazývat svěřenským správcem. Ten spolu s pověřením k majetku obdržel i instrukce, kdy a za jakých podmínek má majetek na zletilé děti převést.

Pokud pomineme snahu o obejití tehdejších zákonů a zaměříme se na podstatu motivace umírajícího ve vztahu k dětem, tak umírající se snažil zajistit, aby o jeho milované bylo i po jeho skonu postaráno, a to dle podmínek, které si ale sám stanovil. Už zde je snaha o ovládnutí a kontrolu transferu majetku na soukromoprávní úrovni bez vměšování státu, ale způsobem, který stát strpěl.

 A jaká je tedy podstata svěřenského fondu dnes?

Zůstala stejná jako v době jeho vzniku a to i přesto, že už od 15. století dochází k neustálé snaze většiny jurisdikcí zajistit si z využívání tohoto institutu svými občany profit pro státní rozpočet.  Dosahují toho úpravou daňového režimu, s čímž začal už král Jindřich VIII. nebo k úpravě právní formulace trustu dle politiky daného státu.

Ani díky těmto snahám ale svěřenské fondy neztratily nic na své popularitě, protože ve své podstatě umožňují svým zakladatelům něco, co jim jiný institut nenabídne - naplnění jejich rozličné vůle dle jimi stanovených podmínek, a to bez snahy ovlivňování nebo zásahu státu. Hlavní užitek můžeme nalézt zejména v případech, kdy vhodné řešení zákon sám o sobě nemůže nabídnout nebo zákonem dané předepsané řešení není vhodné pro zamýšlený účel zakladatele. To mohou být i situace, na které zákon nepamatoval nebo jednoduše už zakladatel není na živu, aby se mohl vyslovit. I v takové situaci může prostřednictvím svěřenského fondu naplňovat svou vůli, kterou formuloval za svého života.

Z výše uvedených důvodů je svěřenský fond využíván napříč sociálními vrstvami po celém světě a jejich účel je limitován pouze kreativitou nebo zvoleným použitím svých zakladatelů. Za stovky let si svěřenský fond našel uplatnění v osobní, rodinné i korporátní sféře.

Proč bych měl uvažovat o založení svěřenského fondu?

Uveďme si hlavní benefity, proč jsou svěřenské fondy ve světě tak populární a proč byste při řešení rozličných životních situací o nich měli uvažovat možná i Vy.

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých Vám záleží. 

K naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle bezezbytku naplněny.

V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí Vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

Dle platné české legislativy je osoba, která přijala pověření k plné správě cizího majetku zodpovědná za špatné rozhodnutí, v jehož důsledku poklesne hodnota majetku. Pokud se tedy rozhodnete vykonávat tuto funkci, a to i s patřičnou kvalifikací, můžete sebe vystavovat riziku postihu. Přenos odpovědnosti lze řešit založením svěřenského fondu a využitím služeb profesionálního správce, který zajistí svěřenskému fondu nejvyšší odbornou péči. Odpovědnost za pozitivní vývoj jeho majetkové podstaty i řízení fondu je díky tomu přenesena z osoby zakladatele na určeného správce.

Zvažujete založení svěřenského fondu? Máte k tématu další otázky? Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci.

Ozvěte se nám.

Autor: Pavel Kolář - člen kontrolního výboru, Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter