Kdo je beneficient svěřenského fondu? A jaká práva a povinnosti obmyšlený má?

Říká se mu beneficient nebo také obmyšlený. Ve svěřenském fondu je to klíčová osoba, protože má nárok na plnění z majetku fondu. Jaká jsou další práva a povinnosti beneficienta?

Obmyšleným může být kdokoli

Zákon nestanovuje žádné požadavky na to, kdo se může stát obmyšleným. Obmyšleným tak může být jakákoliv fyzická osoba, právnická osoba nebo více osob v jejichž prospěch je svěřenský fond zřízen. Beneficientem může být také osoba v roli zakladatele nebo správce svěřenského fondu. 

V případě, kdy je účelem svěřenského fondu například veřejný prospěch, tak takový svěřenský fond nemá jmenovanou osobu obmyšleného, ale pouze stanovený neosobní účel. Tímto účelem může být třeba podpora umění, útulku, organizace, péče o sad a podobně. 

Kdo jmenuje beneficienta

Právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu má zakladatel svěřenského fondu. Jestliže zakladatel ve statutu fondu určí okruh osob, z něhož lze obmyšleného jmenovat, nebo způsob jakým budou určeni, tak může své právo postoupit správci svěřenského fondu.

Povinnosti obmyšleného

Na rozdíl od ostatních aktérů ve svěřenském fondu nemá obmyšlený mnoho povinností. Vlastně jedinou povinností beneficienta je dodržování podmínek statutu fondu.

Kategorizace beneficientů

Existují různé způsoby, jak mohou být beneficienti svěřenských fondů rozdělení. Závisí zejména na povaze kategorizace.

Rozdělení obmyšlených podle typu nároku

Rozdělení obmyšlených podle typu práv

Rozdělení obmyšlených podle typu plnění

Rozdělení obmyšlených dle časové posloupnosti

Právo obmyšleného na plnění 

Beneficient nabývá právo na plnění ze svěřenského fondu v momentě, kdy je mu zakladatelem nebo pověřeným správcem přiznáno. Bez ohledu na to, zda je obmyšlený určen ve statutu svěřenského fondu, nebo teprve bude jmenován, plnění ze svěřenského fondu může nastat až v okamžiku zápisu osoby obmyšleného jako beneficienta do Evidence svěřenských fondů. Určený obmyšlený má právo na plnění po dobu 100 let.

 

Aby právo na plnění vzniklo, není třeba souhlas obmyšleného. Ovšem, poté co mu nárok na plnění vznikne, se svého práva na plnění může vzdát. Zákon vyžaduje, aby vzdání se práva na plnění ze svěřenského fondu mělo formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Pokud to statut fondu nevylučuje, tak je obmyšlený také oprávněn se svým právem libovolně nakládat. Může ho tedy převést na jinou osobu, zcizit nebo využít jako formu záruky.

Mezi další práva obmyšleného patří

Zvažujete založení svěřenského fondu? Máte k tématu obmyšleného otázky? Rádi vám v našem House of Trust poskytneme bezplatnou konzultaci

 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter