————   House of Trust   ————

Co je svěřenský fond

DEFINICE: Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, ovšem s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Proto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Jak fungují svěřenské fondy?

Vznik svěřenského fondu

Rozlišujeme první tři okamžiky zrození svěřenského fondu, mezi které patří:

Jak se jednotlivé fáze svěřenského fondu liší?

  • K založení svěřenského fondu dochází v momentě sepsání statutu u notáře.
  • Svěřenský fond je zřízen, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě.
  • Svěřenský fond vzniká až dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

Co o vzniku svěřenského fondu říká zákon?

Svěřenský fond zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., může vzniknout pouze projevem vůle svéprávné osoby, a to buď za jejího života, nebo až po jejím úmrtím (formou pořízení listiny pro případ smrti). V případě, kdy je svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne až smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše až po svém vzniku.

Účel svěřenského fondu

Zákon rozlišuje svěřenské fondy podle jejich účelu na soukromé a veřejně prospěšné. S dalším rozlišením mimo zákonné dělení se setkáváme v praxi, kdy jsou svěřenské fondy členěny podle způsobu použití nebo podle typu.

Typy svěřenských fondů

Zjistěte více o jednotlivých typech svěřenských fondů.

Odpovědnost za správu svěřenského fondu

Odpovědnost za správu svěřenského fondu nese svěřenský správce. Tím se může stát každý svéprávný člověk (v některých případech i právnická osoba). Správce je odpovědný za správu majetku ve svěřenském fondu a musí plnit veškeré povinnosti, které na něho z tohoto titulu dopadají.

Správce svěřenského fondu plní své povinnosti osobně, ale může na jinou osobu přenést svou působnost nebo se dát při dílčím právním jednání zastoupit.

Povinnosti svěřenského správce

Základní povinností svěřenského správce je držet a spravovat majetek ve svěřenském fondu, a to spéčí řádného hospodáře. Protože je svěřenskému správci svěřena plná správa fondu, majetek ve fondu zachovává a dbá o jeho rozmnožování v zájmu obmyšleného, aby nebylo kráceno jeho právo na plnění.

Změny ve svěřenském fondu

Zákon umožňuje, aby do svěřenského fondu přispěl po jeho vzniku kdokoli další, ať už bez nároku na protiplnění, nebo proto, že je obmyšleným. Osoba, která do svěřenského fondu přispěje, se nestává zakladatelem fondu a ani jí nenáleží práva zakladatele. Majetek, který fond takto nabyl, podléhá správě podle statutu fondu a podle zákona.

Další změna ve svěřenském fondu může proběhnout, pokud je dosažení účelu fondu nemožné či obtížné – pak může soud na základě návrhu osoby, která na tom má právní zájem, rozhodnout o změně / zrušení svěřenského fondu. Případně může soud upravit statut fondu, pokud je tato změna ve shodě s původním úmyslem zakladatele.

Zánik svěřenského fondu

Správa svěřenského fondu končí v několika případech:

Skončení správy svěřenského fondu ale nevede přímo k zániku fondu, protože by ztratil povahu samotného vlastnictví. Při zániku správy svěřenského fondu proto vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něho má právo. Zpravidla je touto osobou obmyšlený, případně zakladatel fondu. Pokud není ani jeden z nich, připadá majetek do vlastnictví státu.

Svěřenský fond tedy zaniká až ve chvíli, kdy je majetek převeden do vlastnictví oprávněné osoby.

Pustíme se do založení svěřenského fondu společně?

Rádi vám ho připravíme.

Kontaktujte nás

Regulace svěřenských fondů

Evidence svěřenských fondů

Evidence svěřenských fondů je povinná od 1. ledna 2018. Svěřenský fond tak vzniká až zápisem do evidence, což je informační systém veřejné správy. Do rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o svěřenských fondech, například účel fondu, den jeho vzniku počet správců nebo údaje o zakladateli. Evidenci vedou rejstříkové soudy a je zčásti neveřejná. Zápis svěřenského fondu provádí restříkový soud nebo ji zajistí notář. Přečtěte si více, jak na zápis do evidence svěřenských fondů.

Povinnost daňové registrace

Přestože svěřenský fond nemá povahu právnické osoby ani sídlo, řadí jej zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob, a to konkrétně ve svém ustanovení § 17 odst. 1 písm. f). Z tohoto důvodu má svěřenský fond registrační povinnost, jak je upravena v § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Dohled nad svěřenským fondem

Pro svěřenský fond je typické, že veřejnoprávní dohled je téměř vyloučen, ve zvláštních případech může zasáhnout soud (zejména při změnách a zániku svěřenského fondu). Svěřenský fond je zřízen na základě soukromoprávního jednání, proto je veřejnoprávní dohled vyloučen.

Mimo evidence svěřenských fondů neexistuje žádný státní dohled. Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává ze zákona zakladatel a beneficient. V případech, kdy zákonný dohlížitel neoplývá patřičnou znalostí, nechce se kontrolou výkonu činnosti správce a fondu zabývat nebo už nežije, může včas právo dohledu postoupit osobě nebo společnosti s patřičnou kompetencí. Přečtěte si o službě institucionálního dohledu.

Povinnost vedení účetnictví

Svěřenský fond je podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účetní jednotkou, stejně jako například právnické osoby nebo investiční fondy. Má proto povinnost vést plnohodnotné podvojné účetnictví a ve vymezených případech také ověřovat účetní závěrku auditorem.

10 Výhod svěřenského fondu

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter