————   House of Trust   ————

Typy svěřenských fondů

Různé typy svěřenských fondů se používají k různým účelům. Seznámíme vás s nimi.

Vaše životní situace, pro níž chcete vybrat svěřenský fond, je jedinečná. S ohledem na aktuální stav i možné budoucí scénáře, je nutné zvážit účel fondu a zejména zvolit jeho vhodný typ.

5 základních typů svěřenských fondů.

Základních způsoby využití svěřenských fondů.

OSOBNÍ SVĚŘENSKÝ FOND

Osobní svěřenský fond se od ostatních typů odlišuje tím, že mnohdy zastává všechny role (zakladatel, obmyšlený i správce) jedna osoba. Pokud dochází ke konfliktu rolí, protože správcem je například beneficient a zároveň je i v roli zakladatele, zákon vyžaduje, aby byla do tzv. funkce spolu-správce jmenována další nezávislá osoba, která není zakladatelem ani beneficientem.

Kdy osobní svěřenský fond zvolit?

Tento typ svěřenského fondu si zřizuje zakladatel výhradně pro své osobní potřeby, zejména jako prevenci proti rizikům z běžného občanského života nebo podnikání. Vlastnictví majetku může samo o sobě přinášet řadu úskalí. V případě obav o jeho ztrátu je možné aktiva vyčlenit do svěřenského fondu. Tímto krokem sice zakladatel pozbude vlastnictví, ale s majetkem může coby správce nakládat, využívat ho a ovládat ve svůj prospěch. Pokud má zakladatel děti, jsou v případě jeho úmrtí určeny jako nastupující beneficienti.

Zakladatel
Vy
Dohlížitel
Vy
Správce
Vy + nezávislý správce
Obmyšlený
Vy

Možnosti využití osobního svěřenského fondu

Ochrana před riziky z provozu podnikání

V průběhu podnikání čelíte řadě kritických situací a není neobvyklé, že i přes vynaložení veškerého úsilí dochází k ukončení činnosti nebo zániku společnosti. Jedná se o poměrně rizikové situace, kdy jako OSVČ nebo jednatel společnosti ručíte za dluhy celým svým majetkem. Obezřetným opatřením ke snížení rizika újmy na svém soukromém majetku je vyčlenění určitého druhu nebo celého majetku do svěřenského fondu. Majetek, který nevlastníte nemůže být postižen.

Oddělení vlastnictví z důvodu daňových povinností nebo plánování

Pro určité zdroje příjmů, vlastnictví nemovitostí nebo po dobu jejich držby mohou platit zvláštní daňové předpisy. Z daňového hlediska může být žádoucí oddělit tyto zdroje příjmů od ostatních. Pokud je například podstatou majetku fondu nemovitost a ta je prodávána i s fondem jako ochrannou entitou, tak nedochází v katastru nemovitostí ke změně vlastníka nemovitosti. Daň z nabytí se proto i při několikanásobném prodeji neplatí.

Oddělení majetku z důvodu selhání vztahů

Vstup do manželství a v některých případech i rozvody jsou běžnou součástí života. Nezapomínejte, že všechna majetková aktiva v podobě finančního obnosu, nemovitostí, cenných papírů, majetkových podílů atd. se v případě selhání vztahů někdy dělí. Pokud vy nebo vaše děti nabýváte první či cenný majetek, který má být ochráněn před rozdrobením či ztrátou při rozpadu vztahů, tak svěřenský fond jej dokáže ochránit.

Potřebuje osobní svěřenský fond?

Naši specialisté zdarma vyhodnotí, zda je pro vás vhodným řešení.

Kontaktujte nás

RODINNÝ SVĚŘENSKÝ FOND

Rodinný svěřenský fond je základem téměř každé strategie plánování ochrany majetku, nástupnictví nebo dědického plánu. Jeho hlavním úkolem je pečovat o blaho a potřeby rodiny ve všech životních cyklech, a to i mezigeneračně. Dokáže udržet celistvost majetku, aby nedošlo k jeho rozptýlení v důsledku chyb, rozvodů nebo rozdílných názorů jednotlivých členů rodiny.

Kdy rodinný svěřenský fond zvolit?

Pro tento typ svěřenského fondu se nejčastěji rozhodují manželské páry, je využíván ve prospěch prarodičů, dětí, vnoučat a může být doplněn o charitativní činnost. V případě smíšených rodin (manželství párů, jež mají děti z předchozích svazků) se k rodinnému fondu zakládají paralelní osobní svěřenské fondy, mnohdy ve prospěch dětí z prvního manželství.

Zakladatel
Vy
Dohlížitel
Vy / Institucionální dohližitel
Správce
Vy + Profesionální správce
Obmyšlený
Vy
Počáteční
Obmyšlený
Prarodiče
Průbežný
Obmyšlený
Děti a vnoučata
Konečný
Obmyšlený
Charita
Počáteční
Obmyšlený
Filantropie
Konečný
Obmyšlený
Děti a vnoučata

Možnosti využití rodinného svěřenského fondu

Ochrana dědictví rodiny

Když je v rodině dědictví řešeno formou transferu majetku mezi členy (nabytí do osobního vlastnictví), v mnoha případech se ve třetí generaci setkáváme s jeho ztrátou. Důvodem jsou chybná rozhodnutí, nároky věřitelů, rozvody i další životní situace. To vše má neblahý vliv na schopnost zachovat majetek pro další pokolení. Plánování majetku pomocí rodinného svěřenského fondu zajistí hladký přechod mezi generacemi a minimalizuje rizika ztráty. Je to ideální způsob, jak dětem zajistit bezpečnou budoucnost.

Péče o potřeby členu rodiny

Rodinný svěřenský fond může mít pro všechny členy rodiny charakter rodinné banky, která plní funkci pouze ve vyjmenovaných okamžicích. Mezi ně patří například péče zestárlé členy a jejich důstojné stáří nebo kritické situace, jako je nemohoucnost člena rodiny, kdy je zapotřebí uhradit léčebné výlohy.

Podpora podnikatelského ducha nebo talentu členů rodiny

Některý z členů může disponovat talentem, který je vhodné rozvíjet. Případně může fond zajistit kapitálovou půjčku na rozjezd podnikání některého z členů, protože je lepší, aby byl věřitelem dětí rodinný fond než banka.

Filantropická podpora a dobročinnost

Motivací založení rodinného fondu může být i touha přispět společnosti, vrátit jí něco za naplněný a plnohodnotný život, rozvíjet budoucnost, v níž budou žít děti a vnuci. Rodinný svěřenský fond může být rozšířen o charitativní aktivity a dárcovství, což je nejčastější projev dobročinnosti.

Pustíme se do založení rodinného svěřenského fondu společně?

Rádi Vám ho připravíme.

Kontaktujte nás

Znalosti

„Založit svěřenský fond pro blaho rodiny je aktem srdce. Schopnost tuto vizi úspěšně realizovat je záležitostí pečlivého plánování a profesního úsudku. Máme odborné znalost a zkušenosti, které vám pomohou vaši vizi uskutečnit.”

OBCHODNÍ SVĚŘENSKÝ FOND

Jestli je cílem osobního nebo rodinného svěřenského fondu sdružit veškerý majetek pod jednu entitu kvůli ochraně a efektivitě správy, tak záměr obchodního svěřenského fondu je právě opačný. Umožňuje totiž oddělit firemní aktivum nebo rizika z obchodních vztahů od majetku rodiny.

Kdy obchodní svěřenský fond zvolit?

Z titulu držby některých typů obchodních aktiv, jako jsou například smluvní vztahy nebo majetkové podíly, vyplývají zákonné povinnosti a odpovědnosti. S tím souvisejí rizika, která je nežádoucí přenášet například na rodinný svěřenský fond, jehož podstatou je ochrana rodinného jmění. V takových chvílích je vhodnou volbou obchodní svěřenský fond.

Zakladatel
Společnost
Dohlížitel
Jednatel společnosti
Správce
Společník společnosti
Obmyšlený
Společnost
Obmyšlený
Společník
Obmyšlený
Filantropie

Možnosti využití obchodního svěřenského fondu

Oddělení soukromých a obchodních aktivit

Jedním z nejhorších scénářů, který v životě podnikatele může nastat, je selhání a následná insolvence. Pokud je struktura obchodní činnosti nevhodně nastavena, dochází ke vzájemnému propojení osobních a obchodních aktivit. To přináší značné riziko v podobě věřitelů, kteří mají možnost uplatnit své nároky i na vašem soukromém majetku. Obchodní svěřenský fond může vlastnit majetkové podíly firmy, čímž se toto riziko odstraní a dojde také ke smazání vlastnické stopy, což může rodině zajistit větší diskrétnost. V tomto fondu může být nakonec určeným beneficientem váš rodinný svěřenský fond, který přijímá zisk společnosti v podobě plnění z obchodního svěřenského fondu.

Ochrana know-how nebo jiného firemního aktiva

Společnost je živým a neustále se měnícím prostředím. V průběhu její existence mohou nastat okamžiky, kdy je nutné část firemního aktiva nebo know-how chránit proti případnému neúspěchu. Obchodní svěřenský fond může být součástí holdingové struktury a vlastnit ve prospěch společnosti klíčové know-how nebo aktivum, které je podstatou společnosti. To se v případě insolvence nestává součástí insolvenční podstaty, ale převede se do vašeho vlastnictví.

Plánování manažerského nebo vlastnického nástupnictví

Podnikatelé se často zabývají chodem společnosti a při běžných starostech zapomínají na to nejdůležitější. Tím je zajištění kontinuity chodu jejich podnikání i v případech krizových okamžiků, jako je selhání nebo úmrtí obchodního partnera, jejich vlastní nemohoucnost nebo úmrtí, které paralyzuje chod firmy. Až příliš často vidíme nedořešené majetkové vztahy či nedomyšlené způsoby vlastnictví. To přináší do rodin podnikatelů katastrofické scénáře. Přitom preventivní vytvoření plánu nástupnictví prostřednictvím obchodního svěřenského fondu může vše vyřešit.

Potřebujete lépe řídit rizika v podnikání nebo ochránit firemní aktivum?

Obchodní svěřenský fond vám pomůže.

Kontaktujte nás

INVESTIČNÍ SVĚŘENSKÝ FOND

Investiční svěřenský fond představuje speciální druh svěřenského fondu, který je blíže specifikován v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. Slouží ke sdružování finančních prostředků za účelem dalšího investování podle stanoveného prospektu.

Co je investiční svěřenský fond?

Investičním svěřenským fondem nemáme na mysli Soukromý svěřenský fond, který je zřízený za účelem investování pro dosažení zisku pro obmyšlené. Jde o fond, který má sice právní formu svěřenského fondu dle § 1449 odst. 2 OZ, ale statut investičního fondu dle § 142 odst. 1 ZISIF.

Investiční svěřenský fond je dle ustanovení § 100 a § 101 ZISIF vždy fondem kvalifikovaných investorů, tedy investičním fondem, který není oprávněn shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti a provádět kolektivní investování v užším slova smyslu.

Zakladatel
Vy / Kvalifikovaný investor
Dohlížitel
Investiční společnost
Správce / Obhospodařovatel
Investiční společnost
Obmyšlený
Vy / Kvalifikovaný investor

Znaky investičního fondu

Právní základ investičního svěřenského fondu nalezneme v ustanovení § 95 odst. 1 písm. c) ZISIF, které též určuje základní zákonné znaky fondu. Speciální úpravu svěřenského fondu jako fondu investičního dále najdeme v ustanovení § 148 a násl. ZISIF.

Investiční fond a daně

Svěřenský fond je podle § 17 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Na svěřenský fond, který je ale založen jako investiční fond se podle § 36 vztahuje zvláštní snížená sazba daně (5 % ze základu daně).

Zvažujete založení investičního svěřenského fondu?

Naši zkušení specialisté vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás

CHARITATIVNÍ SVĚŘENSKÝ FOND

Charitativní svěřenský fond slouží podobně jako nadace nebo nadační fondy k uskutečnění dobročinnosti nebo dárcovství. Ať už uvažujete o charitativních aktivitách nebo o zapojení další generace do své rodinné filantropie, je charitativní svěřenský fond jednou z možností, která vám poskytne příležitost identifikovat společné rodinné hodnoty a začít vytvářet trvalé filantropické dědictví. Úspěšná nebo efektivní filantropie je založena na osobních hodnotách. Určení společných hodnot rodiny usnadňuje jejich přenos mezi generacemi a přispívá k trvalému rodinnému odkazu.

Zakladatel
Vy
Dohlížitel
Vy / Externí
Správce
Vy / Profesionální správce
Diskreční
Obmyšlený

Veřejně prospěšné účely:

Rádi byste uskutečnili svou filantropickou misi nebo podpořili charitu?

Pomůžeme vám.

Kontaktujte nás

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

Využijte
konzultaci
zdarma

Potkejte se s námi
a poznejte, jak to u nás chodí.

Inspirujte se

Průvodce svěřenskými
fondy

Fotogalerie z akce
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter