————   House of Trust   ————

Struktura svěřenského fondu

KDO JE KDO VE SVĚŘENSKÉM FONDU?

Svěřenský fond je založen statutem fondu, což je zakládací listina ve formě notářského zápisu. Statut a případně další dokumenty (například smlouva o svěření majetku správci) specifikuje, kdo je zakladatel, správce, dohlížitel a obmyšlený. Tyto dokumenty popisují širokou škálu situací, které určují fungování fondu. Například stanovují podmínky, za nichž mají beneficienti nárok na plnění z fondu, popisují pravomoci dohlížitele nebo omezení správců.

Zakladatel
Dohlížitel
Správce
Obmyšlený

ZAKLADATEL

Zakladatel je osoba, která založila svěřenský fond. Má čtyři důležité úkoly. Prvním je vytvořit parametry fondu, mezi něž patří vhodná struktura, účel a název. Druhým úkolem je jmenovat vhodného správce, který bude obhospodařovat majetek fondu, zajišťovat plnění povinností vůči státní správě a plnění obmyšleným. Třetím úkolem je vyčlenit do fondu majetek, který bude jeho jménem držen. Posledním úkolem je určit obmyšlené, případně okruh osob, z nichž bude vybíráno, nebo způsob, jakým budou určeni.

DOHLÍŽITEL

Dohlížitel ochraňuje majetek a zájmy beneficientů před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí, delikvence správce nebo neplnění zákonných povinností. Zákonné právo dohledu má zakladatel svěřenského fondu a beneficient. V případech, kdy zákonný dohlížitel neoplývá patřičnou znalostí, nechce se kontrolou výkonu činnosti správce a fondu zabývat nebo už nežije, může včas právo dohledu postoupit osobě nebo společnosti s patřičnou kompetencí.

Dohlížitelem může být:

SPRÁVCE

Úkolem správce je zajišťovat kvalifikovanou správu svěřenského fondu a dodržovat plnění tří základních povinností. První povinností je zachovávat soulad se zákony a komunikovat s dotčenými orgány státní správy. Druhou povinností je být řádným hospodářem, pečovat o majetek fondu, vést záznamy, přijímat rozhodnutí a obezřetně investovat. Třetí povinností je plnit vůči beneficientům zákonnou informační povinnost a zajišťovat řádné plnění z fondu. Dále je svými aktivitami podporovat v týmové spolupráci, v prohlubování vztahů a ve vzdělání, které jim pomůže lépe pochopit fungování svěřenského fondu.

Správcem může být:

 • Zakladatel.
 • Obmyšlený.
 • Každý svéprávný člověk, který není v úpadku.
 • Právnická osoba, pouze stanoví-li to zákon.
 • Více osob současně.

OBMYŠLENÝ

Obmyšlený, který se označuje také jako Beneficient, je osoba, jež má nárok na majetkový prospěch, tedy plnění z fondu. Obmyšlené nebo tzv. diskrétní obmyšlené, kteří ještě nejsou známi a budou teprve určeni, rozdělujeme do tří skupin. Do první skupiny patří “Počáteční” beneficient, který je uveden, jako první s nárokem na plnění z fondu. Druhý “Průběžný” obmyšlený má nárok pouze například na výplatu zisku ze svěřenského fondu. Do třetí skupiny patří “Konečný” obmyšlený, který má nárok i na majetek vyčleněný do svěřenského fondu.

Obmyšleným může být:

 • Zakladatel.
 • Správce.
 • Fyzická osoba.
 • Právnická osoba.
 • Více osob.
 • Doposud neexistující osoba.
 • Předmět veřejného prospěchu.

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter